ผู้พัฒนาบทเรียน


 
           ชื่อ : นางสาววันเพ็ญ สวนงาม
         ตำแหน่ง : ครู
         วิทยฐานะ : ชำนาญการ
         โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
         อีเมล :: pen_sonu@hotmail.com
         เบอร์โทรศัพท์ : 084-782-8438


ประวัติการศึกษา

         พ.ศ. 2543 : โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
         พ.ศ. 2547 : ครุศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ประวัติการรับราชการ

         1 พฤศจิกายน 2548  :  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา
         29 กรกฎาคม 2551   :  ครู คศ.1 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  อ.ราชสาส์น  จ.ฉะเชิงเทรา
         15 สิงหาคม 2555     :  ครู คศ.2 โรงเรียนดัดดรุณี  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
         16 กรกฎาคม 2559   :  ครู คศ.2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด     


ประวัติการเป็นวิทยากร

  • วิทยากรอบรมประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.6
  • วิทยากรโครงการศักยภาพทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก
  • วิทยากรค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559  โรงเรียนดัดดรุณี

สพม.6