งานคอมพิวเตอร์ 2
รหัสวิชา  ง30202      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2
จำนวน 1 หน่วยกิต     เวลา  2   ชั่วโมง/สัปดาห์   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

คำอธิบายรายวิชา


       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบภาพ ปฏิบัติการ สร้างกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพยนตร์แบบกราฟิก เคลื่อนไหว การบันทึกเสียงในภาพยนตร์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพ Digital ในคอมพิวเตอร์ ระบบภาพแบบ Bitmap และ Vector ระบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการย่อ – ขยายภาพ การย้ายตำแหน่ง การหมุนภาพ ปฏิบัติการ สร้างกราฟิก 2 มิติ  และ 3 มิติ  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความขยัน รับผิดชอบ อดทน  ซื่อสัตย์  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์


 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
2. มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างกราฟิกและเคลื่อนไหว
3. เห็นคุณค่าความสำคัญของงานกราฟิกเคลื่อนไหว
4. อธิบายหลักการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
5. สามารถสร้างกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
6.มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์