การเลือกพื้นที่อิสระด้วยเครื่องมือ Lasso Tool

เครื่องมือ Lasso Tool คือเครื่องมือที่ใช้เลือกภาพหรือตัดภาพเพียงบางส่วน เพื่อย้ายตำแหน่งภาพ


ตัวอย่างการใช้งาน

1.  นำภาพเข้ามาใช้งานในโปรแกรมโดย  File -> Import > Import to Stage...

2. คลิกเลือกภาพ แล้วคลิกเมนู Modify > Break Apart เพื่อทำให้ภาพ Bitmap กลายเป็นภาพเวคเตอร์จะได้แก้ไขได้
3. คลิกเลือกเครื่องมือ Lasso Tool
4. ใช้เครื่องมือ Lasso Tool แดรกเมาส์ลากบริเวณที่ต้องการ
5. คลิกเลือกภาพที่เลือกจากนั้นเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการการนำภาพเข้ามาใช้งานเเละการใช้เครื่องมือ Lasso Tool by Flash cs6