การเรียกใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS 6

เพื่อที่จะใช้สร้างผลงานการนำเสนอ สามารถปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 คลิกที่ไอคอน Adobe Flash Professional CS 6 บนหน้าจอ จะปรากฏกรอบดังนี้


วิธีที่ 2 Start > All Programs > Adobe > Adobe Flash Professional CS6


การเรียกใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS 6