1. การนำเข้าไฟล์วิดีโอ

1. เลือกเมนู File > Import > Import Video...
2.
   (1) เลือก Browse
   (2) เลือกวิดีโอที่ต้องการ
   (3) กดปุ่ม Open
   (4) จากนั้นกดปุ่ม Next
3.
   (1) เลือกรูปแบบของ Skin
   (2) เลือกสีของ Skin ที่ต้องการ
   (3) กดปุ่ม Next
   (4) จากนั้นให้กดปุ่ม Finish เพื่อจบกระบวนการ


2. การกำหนดค่าปรับแต่งวิดีโอและการควบคุมวิดีโอ
 
        หลังจากการนำเข้าไฟล์วิดีโอแล้ว เราสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถทำได้จากหน้าต่างโปรแกรมFlash  ได้โดยตรง
1. คลิกเลือกที่ไฟล์วิดีโอ
2. เลือกปรับแต่งควบคุมวิดีโอตามที่ต้องการข้างต้น
        (1) เลือก Properties
        (2) ปรับแต่งขนาดของวิดีโอ
        (3) เลือกจัดตำแหน่งของวิดีโอบน Stage
        (4) กำหนดการเล่นวิดีโอแบบอัตโนมัติ
        (5) เลือกแก้ไข Skin
        (6) เลือกสีของ Skin
        (7) เลือกปรับเสียงของวิดีโอ

 3. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้วิดีโอ
การฝังไฟล์วีดิทัศน์แบบ Embed video in SWF and play in timeline
         การฝังไฟล์วีดิทัศน์แบบ Embed video in SWF and play in timeline เหมาะสำหรับใช้กับคลิปวีดิทัศน์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ เพราะจะถูกรวมเข้าไปกับไฟล์ชิ้นงานในการนำเข้าไฟล์วีดิทัศน์แบบนี้ จะให้เราตัดต่อคลิปวีดิทัศน์นี้ได้ก่อนที่จะทำการนำเข้าเพราะกลักจากที่ฝังในมูฟวี่แล้วเราจะตัดต่อคลิปวีดิทัศน์นี้ไม่ได้อีก นอกเสียจะแก้ไขไฟล์วีดิทัศน์ต้นฉบับและนำมาฝังในชิ้นงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง
        1. เลือก File->Import->Import Videoเพื่อนำเข้าไฟล์คลิปวีดิทัศน์เข้ามา จะปรากฏวิซาร์ด Import Video
        2. จะปรากฏวิซาร์ดImport Videoให้เราเลือกไฟล์วีดิทัศน์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่จะนำเข้า
        3. ถ้าไฟล์วีดิทัศน์นี้อยู่ในเครื่องของเรา และยังไม่เป็น FLVหรือF4v (คือเป็นไฟล์ชนิดอื่น) จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนให้เราทำการแปลงไฟล์ก่อนให้คลิกที่ปุ่ม Adobe Media Encoder เพื่อเปิดโปรแกรม Adobe Media Encoder เพื่อทำการแปลงเป็น FLV หรือ F4v
        4. คลิกปุ่ม Start Queue เพื่อแปลงไฟล์วีดิทัศน์ (เราจะกล่าวถึงในหัวข้อ การแปลงวีดิทัศน์ชนิดอื่นให้เป็น Flashvideo (FLV))
        5. คลิกหลังจากการแปลงไฟล์เสร็จแล้วให้กลับมาที่โปรแกรม Flash อีกครั้งแล้วเลือกไฟล์ที่ได้แปลงเป็น FLVหรือ F4v และคลิกปุ่ม Next


การนำเข้าไฟล์วิดีโอ