การสร้างงานแอนิเมชันด้วย Bone & Bind Tool

เครื่องมือ Bone Tool
       เครื่องมือ Bone Tool เป็นการสร้างข้อต่อกระดูกให้กับชิ้นงาน และควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ทําให้ชิ้นงานมีการเคลื่อนไหวที่สมจริงมากขึ้น แต่เดิมนั้นการเคลื่อนไหว ลักษณะนี้จะใช้สร้างแอนิเมชันแบบ Frame by Frame ซึ่งต้องขยับชิ้นงานทีละเฟรม

เครื่องมือ Bind Tool
       เครื่องมือ Bone Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกแบบกาหนดเองใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ข้อต่อบางจุดเคลื่อนไหวตามข้อ ต่อชิ้นงานเก่า


1. คลิกสร้างไฟล์ใหม่ 
อย่าลืมคลิก Action Script 3.0
2. วาดรูปคนโดยใช้วงกลมวาดหัวและสี่เหลี่ยมวาดตัว 
ในเลเยอร์ 1 โดยตั้งชื่อเลเยอร์ว่า ตัว ดังตัวอย่าง
3. สร้างเลเยอร์ใหม่ตั้งชื่อเลเยอร์ว่า แขนซ้าย
แล้ววาดรูปแขนซ้าย ดังตัวอย่างฅ
( โดยใช้เครื่องมือวงกลมวาดวงรี มาต่อกัน) 
แล้วคัดลอกรูป (ใช้คำสั่ง copy) เพื่อจะใช้ทำแขนขวา
ในเลเยอร์ต่อไป
4. เพิ่มเลเยอร์ใหม่ตั้งชื่อเลเยอร์ไว้ว่าแขนขวา แล้วคลิก ขวาของเมาส์ 
คลิกคำสั่ง Past in Place จะได้แขนซ้ายที่คัดลอกมา ให้ใช้เครื่องมือ 
ย่อขยายหรือหมุนกลับข้าง จากซ้ายเป็นขวาดังตัวอย่าง
5. หลังจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ ตั้งชื่อเลเยอร์ขาซ้าย แล้ววาดรูปขาซ้ายดังรูปตัวอย่าง
แล้วคัดลอกรูปไว้ (คลิกขวาใช้คำสั่ง Copy) เืพื่อจะนำไปใช้เลเยอร์ต่อไป
6. หลังจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ ตั้งชื่อเลเยอร์ขาขวา 
แล้ววางโดยคลิกคำสั่ง Past in Place รูป
ดังรูปตัวอย่าง  จะได้ขาซ้ายที่คัดลอกมา 
ให้ใช้เครื่องมือ ย่อขยายหรือหมุนกลับข้าง 
จากซ้ายเป็นขวาดังตัวอย่าง ก็จะได้ขาขวา 
(ทำแบบเดียวกันกับแขนขวา)

7. แล้วย้ายเลเยอร์ ตัว
ไปไว้เลเยอร์บนสุด ดังตัวอย่าง

คลิกเลเยอร์ตัว 
คลิกเฟรมที่ 10  
คลิกขวา คลิก insert frame

8. คลิกเครื่องมือ Bone Tool 
แล้วคลิกลากใน
เลยอร์แขนซ้ายก่อน 
(เลยอร์อื่น ๆ
ให้ล็อกไว้ก่อน)
9. คลิกเฟรมที่ 10 คลิกขวา
คลิกคำสั่ง Insert Pose
10.

ในเลยอร์อื่น ๆ ก็ทำเช่นเดียวกันตั้งแต่ ข้อ 8 -10 เป็นต้นไป นักเรียนก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวดังตัวอย่าง


การเคลื่อนไหวด้วยกระดูกข้อต่อ Bone Tool