เข้าใจพื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชัน

        การสร้างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมแฟลช จะคล้ายกับหลักการสร้างภาพยนตร์ โดยจะมีการแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็นฉากย่อยๆที่เรียกว่า ซีน (scene) และแต่ละซีนจะประกอบด้วยภาพนิ่งจำนวนมากที่เราเรียกว่า เฟรม (frame) เมื่อนำภาพเหล่านี้มาแสดงอย่างต่อเนื่องก็จะได้เป็นภาพที่เคลื่อนไหว
        จะเห็นได้ว่าหลักการนั้นไม่ต่างไปจากการวาดภาพต่อเนื่องกัน โดยแต่ละรูปจะเปลี่ยนไปทีละเล็กน้อย เมื่อเราลองนำกระดาษที่วาดรูปมาเรียงซ้อนกัน และลองกรีดกระดาษให้เปิดเร็วๆจะได้ภาพเคลื่อนไหวขึ้นมา ซึ่งใน flash แต่ละเฟรมจะประกอบด้วยภาพเรียงซ้อนกันหลายชั้น เรียกว่า เลเยอร์ (layer) เหมือนแผ่นฟิล์มใสที่เรียงซ้อนกัน สำหรับแยกองค์ประกอบในแต่ละเฟรม เช่น ภาพพื้นหลังและตัวละครแต่ละตัวออกจากกัน เมื่อนำเลเยอร์เหล่านี้มาเรียงซ้อนกัน ก็จะเห็นองค์ประกอบทั้งหมดที่ประกอบเป็นชิ้นงาน

ไทม์ไลน์ ส่วนควบคุมแอนิเมชัน


        ไทม์ไลน์ (Timeline) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงานและควบคุมการเล่นของภาพเคลื่อนไหว ซึ่งไทม์ไลน์จะแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วนคือ เลเยอร์และเฟรม การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash จะเหมือนกับการสร้างภาพยนต์ โดยต้องแบ่งเนื้อหาของภาพที่ต้องการให้เคลื่อนไหวออกเป็น ซีน (Scene) ซึ่งก็คือ ตอนหรือฉาก และในซีนจะแบ่งย่อยแต่ละฉากออกเป็น เฟรม (Frame) โดยในเฟรมจะมีองค์ประกอบคือ ฉากหลังและตัวละคร ในการสร้างไม่ได้ใส่องค์ประกอบทุกอย่างลงบนเลเยอร์เดียว แต่จะแยกเลเยอร์กัน เช่น สร้างฉากหลังอยู่ในเลเยอร์หนึ่ง ส่วนตัวละครจะอยู่อีกเลเยอร์ หรือแบ่งส่วนที่เคลื่อนไหวย่อยออกไปเป็นหลายเลเยอร์ เสร็จแล้วจึงนำเอาส่วนประกอบต่าง ๆ มารวมให้มีความสัมพันธ์กัน

Playhead

        ในการแสดงภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมflash จะแสดงภาพในแต่ละเฟรมอย่างรวดเร็วโดย Playhead จะชี้เฟรมที่กำลังแสดงอยู่บนเสตจ เราสามารถคลิกเลื่อนPlayhead เพื่อดูเฟรมที่ต้องการแก้ไขได้เอง

รู้จักกับเลเยอร์

        ลเยอร์ เป็นเหมือนการวางแผ่นใสซ้อนทับกันเป็นลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆ โดยบริเวณของลเยอร์ที่ไม่มีรูปจะเนทะลุถึงเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่าง การใช้เลเยอร์ทำให้เราสามารถวาด แก้ไข และตำแหน่งวัตถุบนแต่ละเลเยอร์ได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่ละเลเยอร์จะมีคุณสมบัติต่างๆเป็นของ และการแก้ไขที่เกิดขึ้นในแต่ละเลเยอร์นั้นไม่ส่งผลต่อเลเยอร์อื่น ๆ
        

สร้างเลเยอร์ใหม่

        เมื่อเริ่มต้นทำงานกับแฟลช นั้น โปรแกรมจะสร้างเลเยอร์แรกมาไว้แล้ว layer 1 เมื่อเราต้องการสร้างเลเยอร์เพิ่ม มีวิธีสร้างเลเยอร์ใหม่ได้ 3 วิธี ได้แก่
        วิธีที่ 1 คลิกเลือกเมนู> Insert>Timeline>Layer
        วิธีที่ 2 คลิกขวาที่เลเยอร์ แล้วเลือกคำสั่ง Insert layer
        วิธีที่ 3 คลิกที่ New layer ด้านล่างไทม์ไลน์

        

เปลี่ยนชื่อเลเยอร์

        ควรตั้งชื่อให้กับแต่ละเลเยอร์ที่สื่อความหมายตรงกับเนื้อหาในเรื่องนั้น เพื่อง่ายต่อการจดจำและแก้ไขงาน โดยเฉพาะในชิ้นงานที่ประกอบด้วยเลเยอร์จำนวนมาก ให้ดับเบิ้ลคลิกชื่อเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยน พิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการ และกดคีย์ Enter

        

จัดการเลเยอร์

        ก่อนที่จะทำสิ่งใดๆกับเลเยอร์ เราจะต้องเลือกเลเยอร์นั้นก่อน โดยคลิกชื่อเลเยอร์ หรือช่องเฟรมใดก็ได้ในเลเยอร์นั้น เลเยอร์ที่เลือกจะมีรูป ดินสอ ข้างชื่อ แสดงว่าเป็นเลเยอร์ที่เราทำการแก้ไขอยู่ เราเรียกเลเยอร์นี้ว่า Active layer

        

เปลี่ยนลำดับเลเยอร์

        ในตัวอย่างเมื่อเราเลื่อนรูปทรงที่วาดในแต่ละเลเยอร์ จะเห็นว่ารูปทรงในเลเยอร์ที่สูงกว่าจะซ้อนทับเลเยอร์ล่าง หากเราต้องการเปลี่ยนลำดับภาพ ให้คลิกลากเลเยอร์ไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการได้ ดังรูป

        

ลบเลเยอร์

        โดยการคลิกขวาเลือกเลเยอร์ที่ต้องการ เลือกคำสั่ง Delete layer


เฟรมและหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว

        เฟรมคือช่องที่แสดงภาพเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา เมื่อำมาแสดงตามลำดับอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเฟรมที่ถูกแสดงบนสเตจคือเฟรมที่หัวอ่าน (Playhead) ชี้อยู่

สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash ทำได้อยู่ 2 วิธี คือ

        การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame by frame)เป็นการระบุข้อมูลทุกเฟรมด้วยตนเอง ได้แก่ วัตถุในเฟรม และรายละเอียดต่างๆของวัตถุนั้น ได้แก่ ตำแหน่ง ขนาด มุมหมุน และโทนสี การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีนี้ใช้เวลาค่อนข้างมาก เพราะเราต้องมากำหนดองค์ประกอบของวัตถุต่างๆทีละเฟรม เหมือนกับนักวาดการ์ตูนที่ต้องวาดทุกภาพเพื่อจะได้การ์ตูนสักเรื่อง
         การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบทวีน (Tween) เป็นหลักวิธีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม flash ซึ่งต่างจากการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบทีละเฟรมตรงที่เราไม่ต้องกำหนดข้อมูลทุกเฟรมด้วยตนเอง เราเพียงต้องกำหนดบางเฟรมที่สำคัญเท่านั้น และให้โปรแกรม flash คำนวณและสร้างเฟรมอื่นๆ ให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีนี้รวดเร็วกว่าวิธีแรกมาก
        จากจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าเฟรมนั้นแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เฟรมที่เราเป็นผู้กำหนดข้อมูลเองเรียกง่าคีย์เฟรม (Keyframe) และเฟรมที่โปรแกรม Flash สร้างให้โดยอัตโนมัติเรียกว่าเฟรมแทรกระหว่างทาง (In between frame) ซึ่งจะประกอบกันเป็นเฟรมภาพเคลื่อนไหว หรือ เฟรมภาพนิ่งก็ได้
         ทั้งนี้ ช่องเฟรมบนไทม์ไลน์จะแสดงเฟรมแต่ละชนิดด้วยลักษณะที่แตกต่างกัน โดยคีย์เฟรมจะมีลักษณะเป็น ถ้าเป็นคีย์เฟรมว่างที่ไม่มีวัตถุอยู่ และ ถ้าเป็นคีย์เฟรมที่มีวัตถุอยู่ ส่วนเฟรมแทรกระหว่างกลางจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

         การเพิ่มเฟรมแบบต่าง ๆ คลิกขวาตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเฟรม เลือกคำสั่ง

ที่มา : https://sites.google.com/site/karsrangphaphkheluxnhiw1510/bth-thi-9-thim-lin-time-line-swn-khwbkhum-xaenimechan/thim-lin-time-line-swn-khwbkhum-xaenimechan