การสร้างวัตถุด้วย Pencil Tool

เครื่องมือ Pencil Tool คือเครื่องมือสำหรับการวาดเส้น Stroke แบบคลิกแล้วลากเส้นอิสระ
( Freehead )  
         
ลักษณะเส้น
          - Straighten - ลายเส้นที่ออกมาจะถูกดัดให้ตรง
          - Smooth - ลายเส้นที่ออกมาจะถูกดัดให้เป็นส่วนโค้ง
          - Ink – ลายเส้นที่ออกมาจะถูกดัดให้ส่วนโค้งแต่จะพยายามรักษาเส้นเดิมให้ มากที่สุด

เลือกเครื่องมือ Pencil Tool

Straighten Smooth Ink

     

Ex2.2 การวาดวัตถุด้วยเส้นอิสระ Pencil Tool