การนำภาพเข้ามาใช้งาน

       ภาพกราฟิกนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาพบิตแมพ และภาพเวคเตอร์ เนื่องจาก Flash เป็นโปรแกรมที่ทำงานกับภาพเวคเตอร์เป็นหลัก ดังนั้นการวาดรูป การใช้สี และการสร้างข้อความที่ได้กล่าวไปแล้ว จึงเป็นเป็นการสร้างภาพหรือข้อความที่เป็นเวกเตอร์ทั้งสิ้น
       สำหรับการนำภาพกราฟิกจากภายนอก ทั้งภาพบิตแมพและภาพเวคเตอร์มาใช้ใน Flash ได้ ซึ่งสามารถนำเข้าภาพได้หลายชนิด อาทิ JPEG , GIF , PNG และ BMP (ใช้กับเครื่องพีซี) รวมทั้ง PICT (ใช้กับเครื่อง Mac) โดยเลือกคำสั่ง File>Import>Import to Library (นำเข้าภาพมาไว้ในพาเนล Library) หรือ File>Import>Import to Stage (นำเข้าภาพมาไว้บน Stage และในพาเนล Library)

รูปแบบการนำเข้า

       แบบที่ 1 Import to Stage เป็นการวางภาพไว้บน stage หรือ Scene ที่กำลังเปิดอยู่
       ขั้นที่ 1 คลิกเมนู File -> Import > Import to Stage...


       ขั้นที่ 2 คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open


       ขั้นที่ 3 ภาพจะถูกนำเข้า และวางบน stage หรือ Scene ที่กำลังเปิดอยู่


       แบบที่ 2 Import to Library เป็นการนำภาพเข้ามาเก็บไว้ใน Library ในรูปแบบซิมบอล เมื่อต้องการนำมาใช้จึงหยิบจาก Library มาวางที่ Stage
       ขั้นที่ 1 คลิกเมนู File -> Import > Import to Library...


       ขั้นที่ 2 คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open


       ขั้นที่ 3 ภาพจะถูกนำเข้า และเก็บไว้ใน Library       ขั้นที่ 4 หยิบซิมโบล จาก Library มาวางที่ stage       การปรับแต่งภาพบิตแมพ (bitmap)ภาพบิตแมพ (bitmap) ที่นำเข้ามาในโปรแกรมนั้น สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของภาพให้มีคุณภาพ เช่น การปรับภาพให้นุ่มเพื่อลดรอยหยัก การกำหนดระดับการบีบอัดข้อมูล

ขั้นตอนการปรับแต่ง

       ขั้นที่ 1 ที่หน้าต่าง Library (เปิดได้โดย กด F11 หรือ คลิกเมนู Window > Library) คลิกชื่อภาพที่ต้องการปรับแต่ง และคลิกสัญลักษณ์ Properties       ขั้นที่ 2 ปรับแต่งค่าต่างๆ ที่หน้าต่าง Bitmap Properties


รายละเอียดการปรับแต่ง

       se3 คือ ชื่อของไฟล์ภาพ สามารถแก้ไขเปลี่ยนชื่อได้
       ถ้าคลิกเลือก Allow smoothing จะทำให้ภาพมีความนุ่มขึ้น ลดรอยหยักบริเวณรอยต่อของสี
       ถ้าไม่เลือก Use document default quality จะทำให้สามารถกำหนดคุณภาพของภาพได้ โดยเติมตัวเลข 1-100 ซึ่งสูงสุดคือ 100 หมายถึงคุณภาพเหมือนต้นฉบับ คือไม่บีบอัดเลย (ค่าตัวเลขน้อย ภาพจะไม่คมชัด แต่ขนาดไฟล์จะเล็ก)

การแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector)

       การแปลงภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพเวคเตอร์ (vector) จะช่วยให้สามารถแก้ไข ดัดแปลง ภาพที่เป็นเวคเตอร์ ทำได้ง่าย และทำให้ขนาดของไฟล์มีขนาดเล็กและสามารถลบภาพต้นฉบับออกจาก Library ได้โดยไม่มีผลกับภาพเวคเตอร์ที่แปลงแล้ว

ขั้นตอนการแปลง

       ขั้นที่ 1 คลิกเลือกภาพบิตแมปบน stage

       ขั้นที่ 2 คลิกเมนู Modify > Bitmap > Trace Bitmap...


       กรณีปรับค่าตามตัวอย่าง ภาพที่ 3 จะได้ดังภาพ

       หากต้องการภาพที่มีความละเอียด ที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับ ค่าตัวเลขจะต้องปรับให้น้อยที่สุดดังภาพ และจะได้ผลดังภาพขวามือพร้อมจะนำไปใช้งานต่อไป

หมายเหตุ : การปรับค่าตัวเลขเพื่อให้ภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับ จะทำให้ความจุของไฟล์มีขนาดมากขึ้น

ที่มา : http://www.kroojan.com/flash/content/import_picture.html