การใช้งาน Symbol และ Instance

ความหมายของ Symbol และ Instance
         Symbol   คือ ภาพ รูปวาด Animation หรือ ปุ่ม ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้
         Instance  คือ symbol ที่เรานำไปวางหรือใช้อยู่บน stage หรือใน symbol อื่น

Symbol ในโปแกรม flash แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
         Movie Clip เป็น Symbol ภาพเคลื่อนไหว มีสัญลักษณ์ คือ  สามารถใส่ Action Script ได้
         Button เป็น Symbol ปุ่มกดที่สามารถคลิกได้ มีสัญลักษณ์ คือ  สามารถใส่ Action Script ได้
         Graphicเป็น Symbol ภาพนิ่ง มีสัญลักษณ์ คือ  ไม่สามารถใส่ Action Script ได้

การสร้าง Symbol
         1. ทำการวาด หรือสร้าง หรือนำเข้าวัตถุ บนสเตจ (พื้นที่ทำงาน)
         2. คลิกเลือกวัตถุ ที่ต้องการสร้างเป็น Symbol
         3. เลือกคำสั่ง Insert > Convert to Symbol…เพื่อสร้างซิมโบลหรือกดปุ่ม F8 เพื่อแปลงวัตถุเป็น
ซิมโบล(กรณีที่มีวัตถุบนสเตจอยู่แล้ว)จะปรากฏหน้าดังภาพด้านล่างขึ้นมา

         4. ตั้งชื่อในช่อง Name แล้วเลือก type ให้เหมาะสมงาน
         5. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการแปลงวัตถุเป็น Symbol

 

Instance

            เป็น Symbol ที่ถูกใช้งานอยู่บน Stage นั่นเอง วัตถุอื่นที่อยู่ใน Stage โดยที่ยังไม่แปลงให้เป็น Symbol นั้น ไม่ถือว่าเป็น Instance เป็นเพียงวัตถุที่นำมาใช้ประกอบใน Stage เท่านั้น ซึ่ง Instance ก็มีลักษณะเดียวกับ Symbol คือ มีประเภท Movie Clip ,Button และ Graphic โดย Instance แต่ละตัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดคุณสมบัติของ  Symbol แต่ละตัวนั่นเอง

แก้ไข Instance
          Instance เปรียบเสมือนวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้คำสั่งจัดการวัตถุ มาดำเนินการปรับเปลี่ยนได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ Symbol ต้นฉบับ โดยมีวิธีจัดการดังนี้

วิธีที่ 1
         - คลิกเลือก Instance
         - ใช้เครื่องมือ Arrow ปรับขนาดหรือหมุนวัตถุ
วิธีที่ 2
         - คลิกเลือก Instance
         - กำหนดลักษณะของสีที่ต้องการจาก Instance Properties

         - Brightness    ความสว่าง
         - Tint             การปรับแก้ไขสี/ความโปร่งแสง
         - Alpha           การปรับแก้ไขความโปร่งแสง
         - Advanced     การปรับแก้ไขสีและค่าความโปร่งแสงแบบ Advanced


การใช้งาน Symbol