การเคลื่อนไหวด้วยกระดูกข้อต่อ Bone Tool

1. คลิกสร้างไฟล์ใหม่ 
อย่าลืมคลิก Action Script 3.0
2. วาดรูปคนโดยใช้วงกลมวาดหัวและสี่เหลี่ยมวาดตัว 
ในเลเยอร์ 1 โดยตั้งชื่อเลเยอร์ว่า ตัว ดังตัวอย่าง
3. สร้างเลเยอร์ใหม่ตั้งชื่อเลเยอร์ว่า แขนซ้าย
แล้ววาดรูปแขนซ้าย ดังตัวอย่างฅ
( โดยใช้เครื่องมือวงกลมวาดวงรี มาต่อกัน) 
แล้วคัดลอกรูป (ใช้คำสั่ง copy) เพื่อจะใช้ทำแขนขวา
ในเลเยอร์ต่อไป
4. เพิ่มเลเยอร์ใหม่ตั้งชื่อเลเยอร์ไว้ว่าแขนขวา แล้วคลิก ขวาของเมาส์ 
คลิกคำสั่ง Past in Place จะได้แขนซ้ายที่คัดลอกมา ให้ใช้เครื่องมือ 
ย่อขยายหรือหมุนกลับข้าง จากซ้ายเป็นขวาดังตัวอย่าง
5. หลังจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ ตั้งชื่อเลเยอร์ขาซ้าย แล้ววาดรูปขาซ้ายดังรูปตัวอย่าง
แล้วคัดลอกรูปไว้ (คลิกขวาใช้คำสั่ง Copy) เืพื่อจะนำไปใช้เลเยอร์ต่อไป
6. หลังจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ ตั้งชื่อเลเยอร์ขาขวา 
แล้ววางโดยคลิกคำสั่ง Past in Place รูป
ดังรูปตัวอย่าง  จะได้ขาซ้ายที่คัดลอกมา 
ให้ใช้เครื่องมือ ย่อขยายหรือหมุนกลับข้าง 
จากซ้ายเป็นขวาดังตัวอย่าง ก็จะได้ขาขวา 
(ทำแบบเดียวกันกับแขนขวา)

7. แล้วย้ายเลเยอร์ ตัว
ไปไว้เลเยอร์บนสุด ดังตัวอย่าง

คลิกเลเยอร์ตัว 
คลิกเฟรมที่ 10  
คลิกขวา คลิก insert frame

8. คลิกเครื่องมือ Bone Tool 
แล้วคลิกลากใน
เลยอร์แขนซ้ายก่อน 
(เลยอร์อื่น ๆ
ให้ล็อกไว้ก่อน)
9. คลิกเฟรมที่ 10 คลิกขวา
คลิกคำสั่ง Insert Pose
10.

ในเลยอร์อื่น ๆ ก็ทำเช่นเดียวกันตั้งแต่ ข้อ 8 -10 เป็นต้นไป นักเรียนก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวดังตัวอย่าง


การเคลื่อนไหวด้วยกระดูกข้อต่อ Bone Tool