Shape Tween

 

Shape Tween การเปลี่ยนรูปร่างจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งเช่น จากรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมหรือจากรูปเป็นข้อความ เป็นต้น

ขั้นตอนการสร้าง Shape Tween 

1. วาดรูปหรือวัตถุขึ้นมา
2. เลือกคำสั่ง Shape Tween
3. คลิกขวาที่เฟรมที่ 45 แล้วเลือกคำสั่ง Insert Keyframe
4. คลิกเฟรมที่ 45 แล้วกดปุ่ม Delete ลบวัตถุเดิมออก
5. ให้วาดรูป หรือวาดวัตถุใหม่ขึ้นมาแทนวัตถุ หรือรูปเดิม
6. กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อทดสอบ จะเห็นภาพค่อยๆเปลี่ยนจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง

การเปลี่ยนรูปทรงชิ้นงานด้วย Shape Tween