การเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วย Classic Tween

Classic Tween เป็นการเคลื่อนไหวแบบในแนวเส้นตรง
วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Create Classic Tween


ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Object วัตถุ หรือรูปภาพขึ้นมา 

ขั้นตอนที่ 2 คลิกขวาที่ Frame ที่ 1 จากนั้นเลือก Create Classic Tween 

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือก Frame ที่ 30 จากนั้นคลิกขวา เลือก Insert Keyframe (การเลือก Keyframe เป็นการหน่วง เวลาการเคลื่อนที่ของ Object)

ขั้นตอนที่ 4 โดยใช้เครื่องมือ Selection Tool ในการเคลื่อนที่ Object จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 5 จากนั้น กด Ctrl + Enter เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว เราก็จะได้วงกลม เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเป็นเส้นตรง


การเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วย Classic Tween