การสร้างภาพเคลื่อนไหว

       การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash ด้วยการเปลี่ยนเนื้อหาในเฟรมที่ต่อเนื่องกัน คุณสามารถทำให้ออบเจ็คเคลื่อนที่ผ่านสเตจ เพิ่มหรือลดขนาด หมุน เปลี่ยนสีค่อยๆ ปรากฏขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

       การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอง อาจเป็นไปอย่างอิสระ หรือเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน การเปลี่ยนแปลงอื่น   ก็ได้ ใน Flash มีวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 2 แบบได้แก่ แบบทวีน (tween animation) และแบบ เฟรมต่อเฟรม (frame-byframe animation) ในการเคลื่อนไหวแบบทวีนนั้นคุณเพียงแต่สร้างเฟรมเริ่มต้น และเฟรมสุดท้ายแล้วให้โปรแกรมจัดการสร้างเฟรมระหว่างกลางขึ้นเองพร้อมกับความสามารถในการ เปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆของออบเจ็คอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากเฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้าย เพื่อให้เกิดลักษณะ การเคลื่อนไหว

รูปแบบของการเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame-by-frameanimation)

       การเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรมจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนสเตจทุกๆ เฟรม ซึ่งจะเหมาะกับ ภาพเคลื่อนไหวที่มีรูปเปลี่ยนแปลงในทุกเฟรม แทนที่จะเป็นเพียงการเคลื่อนที่บนสเตจด้วยลักษณะดังกล่าว ทำให้โปรแกรมต้องเก็บข้อมูลในแต่ละเฟรมอย่างครบถ้วน ไฟล์จึงมีขนาดใหญ่มากกว่าการเคลื่อนไหวแบบ ทวีน

การเปลี่ยนแปลงแบบเคลื่อนไหว (motiontween)

       เป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการกำหนดคุณสมบัติของออบเจ็ค เช่น ตำแหน่ง ขนาด สี หรือทิศทางจากนั้นจึงทำการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง นอกจากนั้นยังสามารถสร้างการเคลื่อนไหวแบบตามเส้นทางได้อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Shape tween)

       เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างรูปทรงที่แตกต่างกัน โดยคุณอาจจะวาดรูปไว้ในตอนแรก แล้วทำการ เปลี่ยนรูปทรงในภายหลัง โดยโปรแกรมจะสอดแทรคค่า และรูปทรงกลมของเฟรมที่อยู่ระหว่างนั้น         การเคลื่อนไหวแบบ ทวีนนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงตามเวลา พร้อมกับคงขนาดไฟล์ที่ ค่อนข้างเล็กเนื่องจากโปรแกรมเก็บเฉพาะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระหว่างเฟรมเท่านั้น

ภาพเคลื่อนไหวตามเส้นไกด์ (Motion Guide)

       การสร้าง Motion Guide คือ การวาดเส้นด้วยออบเจ็กต์ Drawn เช่น Pen tool หรือ Line Tool  เป็นต้น ไว้ในเลเยอร์ไกด์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการเคลื่อนที่ให้กับออบเจ็กต์ที่ระบุไว้ หลักสำคัญคือต้องเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์ที่สร้างการเคลื่อนที่แบบ Motion Tween ให้เข้าประชิด (snap) กับเส้นไกด์ นอกจากนี้ ต้องเชื่อมโยงออบเจ็กต์ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายกับเส้นไกด์ด้วย

การใช้ Mask layer

       เป็นการกำหนดให้แสดงออบเจ็กต์ภายในรูปทรงที่สร้างไว้ เหมือนกับการส่องไฟไปที่ตัวละครในลักษณะเป็นสปอตไลต์ โดยสามารถกำหนดให้เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้