การวางซ้อน และจัดลำดับวัตถุ (Arrange)

       ในการสร้างชิ้นงานเราอาจต้องการจัดลำดับให้วัตถุไหนอยู่ก่อนหรืออยู่หลัง ให้เราเลือกวัตถุที่ต้องการ และเลือกคำสั่ง ดังนี้