การวาดรูปทรงเรขาคณิตด้วย Rectangle Tool

       เครื่องมือ Rectangle Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดทรงเลขาคณิต ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี และหลายเหลี่ยม ดังนี้


การวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle และ Rectangle Primitive Tool        เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือสี่เหลี่ยมมุมโค้ง แตกต่างกันตรงรูปที่วาดจาก Rectangle Primitive Tool จะสามารถนำมาเปลี่ยนลักษณะความโค้งของมุมที่ Properties Inspector ได้อีกครั้ง
       ทั้งสองเครื่องมือนี้สามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมได้ โดยให้คลิกที่ Rectangle Tool หรือ Rectangle Primitive Tool ในกล่องเครื่องมือ หรือกดคีย์ (R) ซ้ำๆ จะสลับไปมาของเครื่องมือทั้งสอง ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป +จากนั้นกำหนดรายละเอียดของรูปสี่เหลี่ยมใน Properties Inspector แล้วลากเมาส์วาดรูปสี่เหลี่ยมหมายเหตุ กดคีย์ (Shift) ในขณะที่คลิกลากวาดรูป จะมีผลทำให้วาดรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสการวาดรูปทรงเรขาคณิตด้วย Rectangle Tool