ความสามารถของโปรแกรม Adobe Flash Professional CS 6

       Adobe Flash Professional CS 6 เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว
( animation ) ที่ได้รับความนิยมมากสุดในปัจจุบัน เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Adobe ( เดิมคือ Macromedia )
ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความสามารถใช้งานได้สะดวก สามารถใช้ผลิตสื่อการสอนเชิงตอบโต้ ( interactive ) สื่อ Presentation เกม แบบทดสอบ E-Book Wedsite Streaming Video ฐานข้อมูลงานกราฟิก และสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน Adobe Flash สามารถนำสื่อต่าง ๆ เช่นภาพนิ่ง กราฟิก เสียง ภาพยนตร์ และมัลติมีเดียแทบทุกประเภทมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถควบคุมการทำงานแบบพื้นฐาน ไปจนถึงการเขียนคำสั่งควบคุม ให้โปรแกรม Adobe Flash แสดงผลตามที่ต้องการ